تقدیرنامه ها

غرفه برتر در زمینه نمونه تخصصی


شرکت اسپید شاهد با توجه به ارزیابی انجام شده در سومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی هرمز هلث ، به عنوان غرفه نمونه در زمینه نمونه تخصصی برگزیده شد

گرامیداشت حضور اسپید شاهد


گرامیداشت حضور در سومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی هرمز هلث در تاریخ 12 الی 14 آذر ماه 1395 در جزیره کیش.