برگزاری جلسه با حضور روسای دانشگاه گلستان ، بیمارستان رازی اصفهان

جلسه ای با حضور روسای دانشگاه گلستان ، بیمارستان رازی اصفهان و شاهد آلمان در خصوص تبادل نظرات پروژه دیالیز وزارت بهداشت برگزار گردید.