بازدید مدیران ارشد شاهد از بخش دیالیز بیمارستان سمنان

بازدید مدیران ارشد شاهد از بخش دیالیز بیمارستان سمنان

بازید مدیران ارشد شاهد آقایان حاج علی اکبری مدیر عامل محترم موسسه اندوخته شاهد ، جناب مهندس ارمی عضو هئیت امنا ء شاهد ، جناب شریعتی عضو محترم شرکت بازرگانی شاهد و جناب مهندس رضایی مدیر عامل محترم بازرگانی شاهد از بخش دیالیز بیمارستان سمنان و بخش خصوصی در حال بازسازی شرکت اسپید شاهد