جلسه مشترک فنی بازرگانی در رابطه با طرح پیک دارو

جلسه مشترک فنی بازرگانی در رابطه با طرح پیک دارو از طرف شرکت اسپید شاهد و معاونت درمان بنیاد شهید استان تهران با حضور آقای دکتر عبدوستی ، آقای دکتر شکاری قائم مقام بنیاد شهید تهران ، آقای مهندس پیرحیاتی مدیرعامل اسپیدشاهد ، آقای صادق زاده و جناب آقای سلطانی در محل بنیاد شهید استان تهران برگزار گردید.