بازدید از مرکز دیالیز در حال احداث دانشگاه علوم پزشکی سمنان

جلسه ای با حضور مدیرعامل محترم شرکت بازرگانی شاهد جناب آقای مهندس رضایی و جناب آقای مهندس پیرحیاتی مدیرعامل محترم شرکت اسپید شاهد و همچنین آقای کاظمی مدیر حقوقی ، آقای خوشنودی مدیر بازرسی و آقای جعفربیگلو بهمراه ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی برگزار گردید و مذاکراتی در خصوص روند پیشرفت پروژه انجام شد و در پایان جلسه از محل پروژه در حال احداث مرکز دیالیز دانشگاه علوم پزشکی سمنان بازدید انجام گرفت.