بازدید از مراکز تجهیز شده در بیرجند

بازدید مدیرعامل اسپید شاهد از مراکز تازه تجهیز شده و دانشگاه علوم پزشکی در استان بیرجند که در تاریخ اسفندماه ۱۳۹۵ به بهره برداری رسید